Gima Infissi 

Via Salaria, 214 00015 Monterotondo (ROMA)

Tel. 06-90080082